دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۶/۱/۹
English
 
پژوهشكده ها،گروههاي پژوهشي و مراكز پژوهشي

 

پژوهشكدهها،گروههاي پژوهشي و مراكز پژوهشي دانشكده مكانيك

سال تصويب

مدير پژوهشكده

نام پژوهشكده

رديف

386

رضا كاظمي

مركز پژوهشي سيستم هاي پيشرفته خودرو

11394/10/29 تاریخ