دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۶/۱/۹
English
 
قطبهاي علمي

 

قطبهاي علمي دانشكده مكانيك

سال تصويب

مدير قطب

نام قطب

رديف

1390

سيدعلي اكبر موسويان

رباتيك و كنترل

11394/10/29 تاریخ